Algemene voorwaarden Spic'd B.V.

1. Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen besteller en Spic’d B.V. (Spic’d) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller sledhts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Spic’d online uitdrukkelijk zijn aanvaard.

3. De besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Spic’d.

Totstandkoming overeenkomst

1. Tussen Spic’d en besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de besteller een aanbieding van Spic’d online accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Spic’d online beschikbaar gemaakte formulier

Prijs

 1. Spic’d behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar aangeboden producten te wijzigen.
 2. Actiecodes en giftcards hebben hebben de geldigheidsduur die door Spic’d online wordt vermeldt bij uitgifte.
 3.  Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 4. Influencers – Spic’d codes mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 5. Doel van uitgifte: Influencers – Kortingscode is bedoeld voor het werven van nieuwe betalende klanten. Het aanbieden van deze kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.
 6. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de Influencers – kortingscodes wordt ontzegd. Spic'd behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

Betaling

 1. Voor de betaling kan besteller uitsluitend gebruik maken van de door Spic’d online aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen.
 3. Bij niet tijdige betaling wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 4. De producten blijven in eigendom van Spic’d totdat besteller de producten heeft betaald.
 5. Betalingsherinneringen worden door Spic’d uitsluitend elektronisch verstuurd.

Levering, levertijd en uitvoering

 1. Spic’d levering geschiedt op kosten van de besteller bij orders minder dan EUR 59,00. Bij orders boven EUR 59,00 zijn deze kosten voor Spic’d.
 2. De besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
 3. Bestellingen worden afgeleverd binnen één tot drie werkdagen na bestelling waarbij de bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. Spic’d biedt geen mogelijkheid tot afhalen.


Gegevensbescherming

 1. De door besteller aan Spic’d verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Spic’d garandeerd slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Spic’d verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 2. Spic’d garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder daarbij gebruik te maken van kinderarbeid.

Wijzigingen

 1. Spic’d behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Ontbinding

 1. Indien de besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Spic’d de keuze om: a. de besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Spic’d gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinen; Spic’d behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergouding van alle schade en kosten op besteller te verhalen.

Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle verbintenissen tussen Spic’d en de besteller is Nederlands recht van toepassing